FORMULARZ ZGODY MARKETINGOWEJ

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119/1 z 4.5.2016 r.), („RODO”), informujemy, że:

 

 1. Administrator danych osobowych

 

Administratorem Twoich danych osobowych jest Synergic sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-349), przy ul. Tamka 16 lok. U4, KRS: 0000360924, NIP: 5342451464  („Administrator”). Z Administratorem danych możesz kontaktować się listownie na powyższy adres korespondencyjny lub elektronicznie na adres email biuro@synergic.media

 

 1. Cele i podstawy przetwarzania


Twoje dane osobowe podane w formularzu będą przetwarzane przez Administratora w następujących celach:

 • Przesłania Ci naszej oferty handlowej na Black Friday na podstawie wyrażonej przez Ciebie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO).
 • przekazywania Ci informacji handlowo-marketingowych na podstawie wyrażonej przez Ciebie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO). Poprzez informacje handlowo-marketingowe rozumie się przekazywanie informacji o produktach, usługach, najnowszych ofertach oraz wydarzeniach organizowanych przez Administratora;
 • realizacji uzasadnionego interesu Administratora, polegającego na administracji wewnętrznej w tym analizach, statystykach, raportowaniu wewnętrznym (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

 

 1. Odbiorcy danych osobowych

 

 • Twoje dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom, ale tylko uprawnionym do odbioru Twoich danych, w uzasadnionych prawnie przypadkach i na podstawie odpowiednich przepisów prawa lub zawartych umów do realizacji usług dla klientów Administratora, kontaktów biznesowych, działań marketingowych oraz obsługi działalności Administratora;
 • Twoje dane osobowe przechowywane są na serwerach Administratora, są dostępne zdalnie dla pracowników i stałych współpracowników Administratora, zgodnie z nadanymi przez Administratora dostępami i upoważnieniami;
 • Twoje dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowej.

 

 1. Okres przechowywania danych

 

Twoje dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do osiągnięcia celu, w którym zostały zebrane, jednak nie dłużej niż do czasu wycofania przez Ciebie zgody.

W zakresie prowadzenia statystyk, Twoje dane będą przetwarzane przez okres pięciu lat kalendarzowych od końca roku kalendarzowego, w którym zgoda została wyrażona.

 

 1. Twoje prawa
 • Z ograniczeniami wskazanymi w RODO, przysługuje Ci:
 1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
 3. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 4. prawo do usunięcia danych osobowych;
 5. prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa).
 • W przypadkach, w których przetwarzanie danych odbywa się na podstawie Twojej zgody (art. 6 ust. lit. a) RODO) przysługuje Ci prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie; cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano przed jej cofnięciem.

 

 1. Informacja o wymogu podania danych

Podanie przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne, niemniej bez ich podania nie będzie możliwe wysłanie Ci naszej oferty handlowej na Black Friday ani przekazywanie Ci informacji handlowo – marketingowych.